www.engineering-norge.com
BALLUFF

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

Detekterer temperaturer ved bruk av direkte mediekontakt | Balluff utvider sitt utvalg av sensorer for temperaturdeteksjon via mediekontakt, for eksempel i hydraulisk kraft. Nytt er temperatursensoren med display, en temperatur-transmitter, så vel som en PT1000-sensor. Modellen uten display er spesielt kompakt og vibrasjonsbestandig, mens versjonene med det dreibare og svært lesbare displayet gir høy driftssikkerhet og fleksibel installasjon. Avhengig av modell, er BFT-sensorene utstyrt med PNP-bryterutganger, analoge signaler 0 ... 10V/4..20mA eller fungerer som en PT1000-sensor. De er enkle å installere ved å tre inn i prosessen ved hjelp av en standard prosesskonnektor med G- og PT-tråder. Integreringen krever kun en 4-polet M12-kontakt på sensoren. Kontinuerlig overvåking av prosessmedier på maskiner og utstyr er et viktig bidrag til å ivareta sikkerheten. Verdier som må opprettholdes, er trykk, nivå og temperatur. Når du for eksempel i et hydraulisk system trenger å overvåke temperaturen på hydraulikkvæsken, kan du gjøre dette på en pålitelig måte ved hjelp av våre temperatursensorer for BFT-medier. Overvåking av temperaturen i hydraulikksløyfen sikrer korrekt væskeviskositet og dermed den beste maskinytelsen. Kritiske prosessforhold som en temperaturgrense kan styres direkte via bryterutgangen. En analog utgang viser kontinuerlig måleresultater. BFT-temperatursensorene skiller seg også ut når det gjelder overvåking av kjølevann, smøremidler og trykkluft, noe som gjør dem ideelle for en rekke bruksområder.

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

Depending on the version, the BFT sensors provide PNP switching outputs, analog signals 0...10V /4...20mA or work as a PT1000 sensor. They are simple to install by threading into the process using a standard process connection with G- and NPT threads. Integrating them requires just a 4-pin M12 plug on the sensor.

Continuous monitoring of process media on machines and equipment contributes greatly to process security. Values that need to be maintained are pressure, level and temperature. When for example in a hydraulic system you need to monitor the temperature of the hydraulic fluid, you can do this reliably using our BFT media-contacting temperature sensors. Monitoring the temperature within the hydraulic loop guarantees correct fluid viscosity and thereby the best performance of a machine. Critical process conditions such as a temperature limit can be controlled directly via the switching output. An analog output provides continuous measurement results. The BFT temperature sensors also stand out when it comes to monitoring the cooling water, lubricants and compressed air, making them ideal for a variety of applications.

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne